Home page  Cílová skupina: děti ze všech tříd MŠ Dubánek


  Termín: únor 2012
  Místo realizace: vnitřní prostory MŠ, přilehlé okolí MŠ, školní zahrada
  Pomůcky: kreslící karton, pastelky, fixy, temperové a prstové barvy, štětce, voda, tiskátka,    modelína, pískovnice, tapetový papír, videokamera, fotoaparát, přehrávač CD a DVD, PC, dětské naučné knihy, encyklopedie, lano, obrázky se stopami, mikroskop, nůžky, sníh

  Cíle projektu:
rozvoj  - jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslového  vnímání, předčtenářské gramotnosti,  prostorové orientace,  paměti, kreativity, tvořivosti, fantazie a představivosti, logického myšlení, komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby, prosociálního chování
podněcování zvídavosti a chuti k získávání nových poznatků pomocí experimentů kooperace s vrstevníky, vzbuzování pocitu sounáležitosti s živou přírodou


  
Aktivity:
   Báseň - Stopy ve sněhu
   Pohybové hry
   Čerpání informací z naučných knih
   Experimenty a objevy
   Výtvarné činnosti
   Skupinové hry
   Zkoumání a hledání stop v okolí MŠ
   Seznámení s vlastnostmi přírodních materiálů
Stopy nejen ve sněhu ...
WEB master
Čtvrtý projekt MŠ Dubánek ...